ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 145 รายการ และครุภัณฑ์ประเภทเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 รายการ