ขอเลื่อนการประมูลขายทอดตลาด ตามประกาศสถาบันการบินพลเรือน 5/2563