ประมูลขายทอดตลาดอุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ