ประมูลขายทอดตลาด ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 162 รายการ และ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 58 รายการ