ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น 34 รายการ และครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ ฯ รวมจำนวนทั้งสิ้น 104 รายการ