ประมูลขายทอดตลาด 1.อุปกรณ์การฝึก ATC IFR Simulator จำนวน 4 รายการ 2. อุปกรณ์การฝึก ATC Tower Simulator จำนวน 71 รายการ 3.อุปกรณ์การฝึก ATC Radar Simulator And CPDLC จำนวน 214 รายการ