ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 19 รายการ