ประมูลขายทอดตลาดอุปกรณ์การฝึก ATC TOWER SIMULATOR จำนวน 71 รายการ