ประกาศประมูลขายทอดตลาด 1.ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 85 รายการ 2.ครุภัณฑ์ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 รายการ 3.ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ จำนวน 114 รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 216 รายการ