ประกาศนโยบายความปลอดภัยของสถาบันการบินพลเรือน (SAFETY POLICY STATEMENT)