ประกาศ สบพ. เรื่อง งดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563