สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  

………………………………..

                ด้วย  สถาบันการบินพลเรือน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน  ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์  สังกัด แผนกผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน  จำนวน ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างไม่ต่ำกว่าเดือนละ   ๘,๕๓๐  บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                   ๑.๑  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับสถาบันการบินพลเรือน ว่าด้วย การบรรจุ  การแต่งตั้ง  การออกจากตำแหน่ง วินัย และการลงโทษของพนักงาน พ.ศ.๒๕๓๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๑๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๒.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
                   ๒.๑   ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีการพิมพ์ หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้า  หรือ    วิศวคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
                   ๒.๒   เคยดำรงตำแหน่งในระดับพนักงานพิมพ์ ๑ หรือเทียบเท่ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี
                   ๒.๓   หากมีประสบการณ์ด้านการพิมพ์ ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ – ๕      จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

๓.  ความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
                   ๓.๑   มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม
                   ๓.๒   มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับค่อนข้างดี
                   ๓.๓   มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
                   ๓.๔   มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๔.  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ
                   ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัคร ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน  แขวงจอมพล   เขตจตุจักร   กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐   โทร  ๐ ๒๒๗๒ –๕๗๔๑ – ๔  ต่อ  ๒๓๑   หรือ โทร ๐ ๒๒๗๒ ๕๒๘๗  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ในวันทำการระหว่างเวลา  ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www .catc.or.th 

๕.   เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
                   ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐาน   ดังนี้
                   ๕.๑   สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๕.๒   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวของหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๕.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๕.๔  สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   ๕.๕  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก   และไม่ใส่แว่นตาดำ   ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  ๖  เดือน ขนาด   ๓ x ๔  ซ.ม.   จำนวน  ๑  รูป                 
                   ๕.๖  หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน

                   ๕.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล  ใบสำคัญการสมรส  เป็นต้น

๖.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
                   ราย ชื่อผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบ  จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕  วัน   ที่สถาบันการบินพลเรือน   หรือดูรายละเอียดได้ที่   www.catc.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง