สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจทำข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559)

Research Knowledge Management 2017