สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดทำวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้ แก่สาธารณชนทั่วไป
     จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตและนักศึกษา เสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารฯดังกล่าว โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/research