สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0006/ว5976  ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าที่จะเสนอของบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดส่งข้อมูลให้แก่ วช. เพื่อพิจารณาข้อเสนอการวิจัยทางด้านวิชาการ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการวิจัยส่วนรวม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน ตลอดจนการติดตามผลแผนงานและโครงการวิจัย ตามที่ได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2521 ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

                 ในการนี้ ผวพ. ได้พิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์เป็นหนังสือเวียนให้พนักงานได้รับทราบ หากมีหน่วยงาน หรือพนักงานภายใน สบพ. ที่มีความประสงค์ จะขอรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2559 ขอให้ดำเนินการจัดส่งข้อเสนอการวิจัย [แผนงานวิจัย (ตามแบบฟอร์มของ วช. แบบ ว1ช) และ โครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มของ วช. แบบ ว-1ด)] อย่างละ 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มายัง ผวพ. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2557 (แผนกวิจัยฯ ที่อาคาร 1 ห้อง 111)  ซึ่ง ผวพ. จะดำเนินการรวบรวม และจัดส่ง วช. เพื่อจัดทำข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดได้จากคู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยฯ /คู่มือฯ/แบบฟอร์มต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (http://eval.nrct.go.th) ผู้ที่จะเสนอข้อเสนอการวิจัยที่ได้รับการประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต้องไม่ติดค้างส่งแผนงานวิจัย/โครงการที่ได้รับทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2553 หากพบว่ายังติดค้างทาง วช. จะไม่พิจารณาประเมินผล ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management: NRPM)