สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

    ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลกร สบพ.

     คู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Management System Manual : QMM) ฉบับที่ 2

        หมายเหตุ : ยกเลิกคู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Manual)