สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

               ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน” (Quality Assurance Management System) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะทำงานระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน เป็นคณะผู้ทำงาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

         การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นโดย ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (ศพบ.) และสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.)  สถาบันการบินพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติ เรื่องการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน รวมถึงเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบินของสถาบันการบินพลเรือนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบที่น่าเชื่อถือ และมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับ มีมาตรฐานการดำเนินงานและการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านการบินต่างๆ อีกต่อไป

 

CATC Holds Seminar on Quality Assurance Management System.

 

            Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the opening of the seminar on Quality Assurance Management System held for executives, instructors and quality assurance management system committee on March 29, 2018 at Pathumwan Princess Hotel, Bangkok.

          The seminar was organized by the Human Resources Development Center and the Aviation Training Quality Assurance Bureau, CATC, to provide knowledge and practice on quality assurance management, specialized training courses on aviation, and to promote and drive quality assurance programs for specialized aviation training programs to work in the same direction, to be a reliable program, to promote the image of the organization and to set standard of operation and training of specialized courses in aviation.

 

 

***************************************