สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

           พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร การสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะทางด้านการบิน” (Quality Assurance Management System) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และพนักงาน สบพ. จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Quality Assurance Management System Course.

           

     On March 30, 2018, Pathumwan Princess Hotel, Bangkok, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of Quality Assurance Management System Course held for 18 participants including CATC executives, instructors and staff.

 

 

***************************************