สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมด้านการบิน (สคอ.) ได้ปรับปรุงคู่มือคู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Management System Manual : QMM) ฉบับที่ 3 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติระบบประกันคุณภาพการดำเนินงาน ของ สบพ.

     ในการนี้ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ให้การรับรองคู่มือประกอบสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน สถาบันการบินพลเรือน เรียบร้อยแล้ว

      คู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Management System Manual : QMM) ฉบับที่ 3

                หมายเหตุ : ยกเลิกคู่มือระบบประกันคุณภาพ (Quality Management System Manual : QMM) ฉบับที่ 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง