ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรอนุปริญญาหรือเทียบเท่า พ.ศ. 2556