สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 จำนวน 8 รายการ และยังร่วมกันจัดพิมพ์วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.. 2556) อีก 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม http://psakuconferences.wixsite.com/allconferences