สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

    ตามที่ แผนกจัดหาได้ประกาศแบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง จำนวน 7 แบบ เพื่อให้หน่วยงานใน สบพ. ใช้สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด ส่งให้แผนกจัดหาพร้อมแบบอนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง