สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

         นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการ PR MOT FORUM 2019 : การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Transport Next : ก้าวต่อไปของคมนาคม” พร้อมด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมสัมมนา ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม เดอะ ริเวอรี บาย กะตะธานี จังหวัดเชียงราย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดสัมมนาและแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Transport Next โดยกล่าวว่าการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการทำงานด้านต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแนวทางการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เป็นตัวชี้วัดสำคัญ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในการประเมินผลหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง จึงเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรจะต้องนำมาพิจารณาและหาทางปรับกระบวนการประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ มีความเข้าใจ มีความเชื่อถือ ให้ความร่วมมือ และเกิดการมีส่วนร่วม ในการจัดทำนโยบายและดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม โดยมุ่งเน้นให้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เป็นการสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าใจ และสร้างสรรค์ ประหยัดและคุ้มค่า โดยหลักการของสำคัญในการจัดสัมมนา PR MOT Forum ในครี้งนี้ คือ การมุ่งหวังให้นักประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคมร่วมแรงร่วมใจกันภายใต้ Concept : One Transport One Family One PR และยังได้ฝากให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพและการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยไว้ใช้งานในหน่วยด้วย ในโอกาสนี้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ หลักการจำแนกประเภทหน่วยงายของรัฐ เพื่อให้ผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์ได้ทราบถึงรูปแบบและบทบาทของหน่วยงานของรัฐ ที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งพร้อมฝากหลักการทำงานในการบริหารงานประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติให้ผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์ไว้ 3 ข้อ ได้แก่ 1. เมื่อเกิดปัญหาต้องกล่าวคำขอโทษ 2. ให้รีบหาแนวทางแก้ไข และ 3. ให้ขอโอกาสอีกครั้ง ซึ่งเป็นหลักการที่ท่านใช้ในการแก้ปัญหาด้านการบริหารงานประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร สมัยที่เกิดวิกฤตจากกระแสข่าวที่รุนแรงและมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่งช่วยคลี่คลายสถานการณ์รุนแรงให้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังจัดการเสวนา เรื่อง “PR TEAM # Sharing : บูรณาการงานประชาสัมพันธ์” โดย นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) และโฆษกกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม และรองโฆษกกระทรวงคมนาคม และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน สถาบันการบินพลเรือน ดำเนินรายการโดย นางณัฐกานต์ จตุรภัทร์ ผู้ช่วยผู้จัดการงานสื่อสารองค์กร กองสื่อสารองค์กร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีการแก้ปัญหาในภาวะวิกฤติ การบริหารงานประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจใ ห้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงฯ สามารถนำกรณีตัวอย่างไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงหลักการสื่อสารที่ต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยนำเสนอข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ่งหลายหน่วยงานพบว่า นักประชาสัมพันธ์ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคต่างๆ จึงขอให้หน่วยเกี่ยวข้องได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มดป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย สำหรับกิจกรรมในช่วงวันดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม CSR “คมนาคม แบ่งฝันปันสุข สร้างวินัย เดินทางปลอดภัย” พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์ด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้นอนุบาลและประถมโรงเรียนบ้านป่ารวก อ.เมือง จ.เชียงราย และมอบใบประกาศพร้อมใบขับขี่ให้นักเรียนในโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ณ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมถึงกิจกรรมสัมพันธ์ “One Transport One family ” ที่ประกอบไปด้วย การประกวดการแต่งกายสีสันสดใสสไตล์วินเทจ โดยจัดให้มีการประกวด MR / Miss Transport 2019 ซึ่งผลการประกวดดังกล่าว ได้แก่ นายกิตติ ธัญภัทรกุล จาก สบพ. ได้รับตำแหน่ง MR. Transport 2019 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวพิมลรัตน์ จิตรเจริญ จาก บวท.ได้ตำแหน่ง Miss Transport 2019 และยังมีตำแหน่งขวัญใจ PR MOT ซึ่งฝ่ายชายได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีภาสกร บัณฑิตวงษ์ จาก บวท. และฝ่ายหญิงได้แก่ นางสาวลัลน์ลลิต วัฒนรัตน์ จาก ทอท. โดยท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติมอบรางวัลแก่ MR./ Miss Transport 2019 และขวัญใจด้วย นอกจากนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผวก.สบพ.และภริยา ได้รับรางวัลคู่หวานเป็นรางวัลพิเศษที่จัดขึ้น โดยท่านปลัดกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมอบรางวัลอีกด้วย

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง