สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

              นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการ PR MOT FORUM 2018 : การประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงคมนาคม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “PR MOT Toward together : ทิศทางการประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนโครงข่ายไทยในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นายสมศักดิ์ ห่มม่วง นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงฯ นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นายวิทยา ยาม่วง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เจ้าหน้าที่ด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมสัมมนา

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารราชการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนทุกภาคส่วนให้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจและให้การสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ที่รัฐบาลผลักดันเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน กระทรวงคมนาคมได้รับนโยบายให้ดำเนินการผลักดันขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในทุกระบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ซึ่งกระทรวงฯ ได้ดำเนินโครงการภายใต้ความรับผิดชอบและอาจเกิดปัญหาความไม่เข้าใจจากประชาชนขึ้น การได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนรอบด้าน ทำให้เกิดการคัดค้านการดำเนินงานส่งผลให้โครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด สร้างความเสียหายต่อประเทศโดยรวม กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินนโยบายการสร้างการรับรู้ความเข้าใจของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการพัฒนาการสื่อสารไปสู่รูปแบบใหม่ โดยใช้สื่อใหม่หรือ “New media” และพฤติกรรมการรับสื่อของประชาชนได้ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบของสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การทำให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน ให้ทุกภาคส่วนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงฯ ต้องปรับบทบาทให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเท่าทัน ต้องอาศัยการใช้สื่อที่หลากหลาย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ รวมถึงการใช้ภาษาสำหรับถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ประสบผลสำเร็จ

        นอกจากนี้ การสัมมนาดังกล่าว ได้จัดการเสวนา เรื่อง “เปิดมุมมองกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรยุคใหม่” และการบูรณาการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงคมนาคม โดยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั้งด้านการขนส่งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ดำเนินรายการโดย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงฯ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแนวทางการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาล

 

          สำหรับกิจกรรมในวันที่ 5 ส.ค.61 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐได้นำคณะผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน โดย นาวาอากาศโทอภิชาติ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกการบิน ครูการบินและศิษย์การบินให้การต้อนรับ พร้อมจัดกิจกรรม Observe Flight จำนวน 5 เที่ยวบินให้นักประชาสัมพันธ์ที่เข้าเยี่ยมชมได้ขึ้นบินเพื่อเรียนรู้การฝึกบินของครูการบินและศิษย์การบิน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สร้างความประทับใจและความตื่นเต้นให้กับนักประชาสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจำนวน 5 คนที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จับรายชื่อผู้โชคดีขึ้นทำการบินประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จำนวน 3 คน ผู้แทนจากบริษัทท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสายการบินไทยสมายล์

 

Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport Presided over the Opening Ceremony of PR MOT FORUM 2018: Public Relations to Drive the Mission of the Ministry of Transport.

 

           Mr. Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the opening ceremony of PR MOT FORUM 2018: Public relations to drive the mission of the Ministry of Transport and delivered keynote speech on “PR MOT Toward together: Public Relations Direction to Drive Thailand Network in Thailand 4.0 “on August 4, 2561 at the Regent Cha am Beach Resort Petchaburi. Also present at the forum were Mr. Peerapol Thavornsupacharoen, Mr. Somsak Hommuang, Mr. Kritthep Simlee, Deputy Permanent Secretary, Mr. Saravut Songsivilai, Mrs. Ampawan Woonnakoe, Inspector General, Mr. Wittaya Yamang, economics advisor for water transport, Mr. Sorapong Paitoonphong, Deputy Assistant Secretary, Management of the agency under the ministry and Public Relations staff.

         Mr. Arkhom Termpittayapaisith said that the government under the administration of General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister has given importance to creating awareness of people in all sectors in acknowdging the facts in order to understand and support various missions driven by the government for economic growth and well-being of the people.

         The Ministry of Transport has been given the policy to push for the development of transport infrastructure in all areas including land, water and air transport systems. The policy has been implemented under the responsibility of the Ministry. The information is not completely understood by the people resulting in objections to the operation leading to the delay of the project and was not in accordance with the plan causing damage to the country as a whole. The ministry and its affiliates must implement a public awareness campaign in various forms, transmitting information so that people receive accurate and complete information.

         Public relations in Thailand 4.0 has developed into a new communication by using the new media and media habits of the people have changed according to the form of the media change. In order for the people to achieve maximum benefit of public information and to enhance knowledge, understanding and good attitude, public relations officer has to adapt to the changing era which requires a variety of media to create knowledge, correct understanding, be up-to-date and to be able to use simple language to convey information to help promote public relations.

            In addition, there was a seminar on “View on Communication Strategy and Public Relations of Modern Organization” and an integration of information dissemination activities of the Ministry of Transport by representatives of organizations under the Ministry including land, rail, water, and air transport. The seminar was carried out by Mr. Sorapong Paitoonphong, Deputy Assistant Secretary. The seminar aimed to be a stage for the exchange of knowledge, experience, methods of public relations to create understanding of people in various forms and for the public relations department under the Ministry to be able to effectively apply to its operation which is in line with the public relations approach and the perception of government policy.

           August 5, 2018 Activities Mr. Arkhom Termpittayapaisith along with the management and public relations officials from the Ministry of Transport visited and gave a briefing on the mission of the Flight Training Center, CATC. The team was welcomed by Air Chief Marshal Apichart Watawattana, Director of Flight Training Center, flight instructors and student pilots. Five Observe Flight activities were offered as a flight experience to public relations staff to learn about the flight training. It was an impressive and exciting experience for the public relations staff. 5 of them were randomly selected by the Minister of Transport. They were representatives from the Office of the Permanent Secretary for Transport, 3 from Airports of Thailand and Thai Smile Airways.

 

 

***********************************************