สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางพวงรัตน์ พิสุทธินันทคุณ หัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบินและผู้บริหารโครงการ TRAINAIR PLUS ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเชิงวิชาการ Regional Symposium on the Next Generation of Aviation Professionals (NGAP) and TRAINAIR PLUS-Asia Pacific ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2556 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และประสบการณ์ในการฝึกอบรมด้านการบิน ตลอดจนการติดตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) หน่วยงานด้านการบินของรัฐ และผู้ประกอบการด้านการบินต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเป็นเป้าหมายของ NGAP และ TRAINAIR PLUS ซึ่งในฐานะที่ สบพ. เป็นสมาชิก ICAO TRAINAIR PLUS ก็ได้นำแนวทางการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ต่อไป