สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

สบพ. จัดโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับนักศึกษาพร้อมลุยต่อในยุค Post-Covid ด้วย Resilience Quotient (RQ)

CATC Holds the Project to Promote Good Mental Health of Students to be Ready to Cope with the Post-Covid Era by Applying Resilience Quotient (RQ).    

 

          แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน จัดโครงการเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา พร้อมลุยต่อในยุค Post-Covid ด้วย Resilience Quotient (RQ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางสุขภาพจิตสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิต (RQ) ให้แก่นักศึกษา ในการรับมือท่ามกลางสถานการณ์ Covid-19 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ. กรุงเทพฯ

 

         The Student Affairs Department of the CATC held the project to promote good mental health of students to be ready to cope with the post-COVID era by applying Resilience Quotient (RQ). Main objective of the project was to disseminate mental health knowledge to advisors who would help to promote good mental health among students and help them to cope with the COVID-19 situation. The event was held on March 19, 2021, at the Building of Aviation Personnel Development Center located at the CATC, Bangkok.        

 

********************************