สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน
ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้


           
            ตามที่ สถาบันการบินพลเรือนได้ประกาศนโยบายการแสดงเจตจำนงในการบริหารงาน ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานได้ ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2564 พร้อมทั้งผู้บริหารได้รับทราบและลงนามในประกาศดังกล่าว และเพื่อเป็นช่องทางประกาศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สบพ. ทุกกลุ่ม ได้รับทราบตามประกาศดังกล่าว นั้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง