สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

บุคลากร

รายชื่อบุคลากร สถาบันการบินพลเรือน

ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หมายเลขภายใน สายตรง

ผู้บริหารระดับสูง

นายทดสอบ คนที่หนึ่ง หัวหน้า 1001,1002 02-123-2345
นายทดสอบ คนที่สอง รองหัวหน้า 2001,2002 02-234-2345

สำนักงานตรวจสอบภายใน

นายทดสอบ คนที่สาม หัวหน้าฝ่าย 3001,3002 02-222-2222

ศูนย์ฝึกหัวหิน

ศูนย์ฝึการบิน

นายทดสอบ คนที่สี่ หัวหน้า 1001,1002 02-123-2345
นายทดสอบ คนที่ห้า รองหัวหน้าฝ่าย 1001,1002 02-123-2345