สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
วันที่ 8-9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์


บทความที่เกี่ยวข้อง