สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 และกล่าวปฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” พร้อมด้วยการเสวนา หัวข้อ “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” โดย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายโชคชัย ปัญญายงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านโครงสร้างพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นายพรหมเมธ นาถมทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ซึ่งดำเนินรายการโดย นายโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 MCOT

       กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี(2561-2580) และยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 เพื่อลดต้นทุนการบริหารระบบขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศริษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำมาแปลงเป็นโครงการ และแผนปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย One Transport for All “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายในงานประกอบไปด้วย นิทรรศการผลงานกระทรวงคมนาคมผ่านสื่อ Multimedia ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด Seamless Mobility เชื่อมโยงระบบคมนาคมทุกโหมดอย่างไร้รอยต่อ และแผนการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง รวมทั้งกิจกรรมเวทีกลางช่วงตอบคำถามรับรางวัล ที่สอดแทรกการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและกระทรวงฯ โครงการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย

         ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

 

 

                 On 4 March 2019 at Centara Grand at Central World, Bangkok, Mr. Arkom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the opening ceremony of “One Transport for All 2019: Mobility Connect Technology”, an exhibition and a forum to create awareness for Thai transportation system development strategy over the next 20 years and to promote development of transportation for the fiscal year 2019. There was also a special talk on “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” and “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” by Mr. Pailin Chuchottaworn, Deputy Minister of Transport, Mr. Chokechai Panyayong, Infrastructure Specialist, Office of the Eastern Economic Corridor Development Committee, Mr. Prommet Nathomthong, Deputy Director of Tourism Products, Tourism Authority of Thailand And Mr. Chatchai Tuangratanapan, Executive Director, Thai Retailers Association. The forum was conducted by Mr. Sopon Navarattanapong, Channel 9 MCOT news anchor.

        The Ministry of Transport has formulated a strategy for the development of the Thai transportation system for 20 years (2018-2037) and the development strategy of basic transportation projects in Thailand 2015-2022. This is to reduce the cost of transportation management, increase the efficiency of linking various economic areas and raise the quality of life of the people which is an important tool in strengthening the economy and being the regional transportation hub in accordance with the 20-year national strategy goal, convert into a project and action plan, set concrete success indicators in order to achieve the goal under the One Transport for All “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” policy. The event featured the exhibition by the Ministry of Transport through modern multimedia media under seamless mobility concept, linking all modes of transportation and the operation plan of the Ministry of Transport including land, water, air and rail, quiz games that enhanced knowledge and understanding about the strategic plans of the government and the Ministry, various important projects that are in the public interest and that promoted knowledge on transportation and safety.

                 Also present at the event was CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง