สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

             นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” โครงการจัดนิทรรศการและการเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 และกล่าวปฐกถาพิเศษหัวข้อ “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” พร้อมด้วยการเสวนา หัวข้อ “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” โดย นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร นายกอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นายสรนันท์ เศรษฐี อุปนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ และนายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ นิ่มซี่เส็ง กรุ๊ป ซึ่งดำเนินรายการโดย นายโศภณ นวรัตนาพงษ์ ผู้ประกาศข่าว ช่อง 9 MCOT

       การจัดงาน “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology”  ที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม  ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี(2561-2580) และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2562  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565   ในโครงข่ายภาคเหนือ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งทางเศริษฐกิจและเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นำมาแปลงเป็นโครงการ และแผนปฏิบัติการ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย One Transport for All  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  และช่วยเติมเต็มโครงข่ายทางภาคเหนือ เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี   ซึ่งมีโครงการเชื่อมโยงคมนาคมทางภาคเหนือ ดังนี้ ทางรถไฟสายใหม่ 1 โครงการ, รถไฟทางคู่ 3 โครงการ, รถไฟความเร็วสูง 2 โครงการ, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 1 โครงการ, ไฮเวย์ 2 โครงการ, สะพานเชื่อมระหว่างประเทศ 1 แห่ง, พัฒนาจุดพักรถบรรทุก 6 แห่ง, แก้ปัญหาจราจรด้วยทางลอด 5 แห่ง ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า/สถานีขนส่งสินค้า 5 แห่ง, พัฒนาท่าอากาศยาน 4 แห่ง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการผลงานกระทรวงคมนาคมผ่านสื่อ Multimedia ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด Seamless Mobility เชื่อมโยงระบบคมนาคมทุกโหมดอย่างไร้รอยต่อ และแผนการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง รวมทั้งกิจกรรมตอบคำถามรับรางวัล ที่สอดแทรกการสร้าง ของรัฐบาลและกระทรวงฯ โครงการสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน และส่งเสริมความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย

       ในส่วนการเสวนาในหัวข้อ ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า  เดินหน้าให้ยั่งยืนในช่วงบ่ายนั้น   ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆตามนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำเสนอ ซึ่งการลงทุนทางด้านคมนาคมในทุกด้านได้ช่วยให้พื้นที่โดยรอบเกิดการพัฒนา เกิดความคุ้มค่าในเชิงพาณิชน์ เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน และเกิดความเชื่อมโยงในทุกด้าน สอดคล้องกับนโยบาย “One Transport for All”

    ในโอกาสนี้ นางสาววรินทร เลี่ยมนาค ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน เป็นผู้แทนสถาบันการบินพลเรือน ได้เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

CATC Joined “One Transport for All 2019 : Mobility Connect Technology” in Chiang Mai.

 

 

    On March 8, 2019, at the Le Meridien Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Mr.Arkhom Termpittayapaisith, Minister of Transport presided over the opening ceremony of “One Transport for All 2019: Mobility Connect Technology”, an exhibition and a forum to create awareness for Thai transportation system development strategy over the next 20 years and to promote development of transportation for the fiscal year 2019. There was also a special talk on “คมนาคมทุกโหมด ตอบโจทย์ประเทศไทย” and  “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า เดินหน้าให้ยั่งยืน” by By Mr. Sarawut Songsiwilai, Director of the Office of Transport and Traffic Policy and Planning, Mr. Kobkit Isarachiwawat, Vice Chairman of Chiang Mai Chamber of Commerce, Mr. Soranan Sethi, Vice President, Chiang Mai Real Estate Association and Mr. Chavalit Suwitsakdanon Managing Director, Nim Si Seng Group. The forum was conducted by Mr. Sopon Navarattanapong, Channel 9 MCOT news anchor.

   The “One Transport for All 2019: Mobility Connect Technology” event in Chiang Mai is another important project by the Ministry of Transport which has been set up to increase knowledge on the development strategy of Thai transportation system over the next 20 years (2018-2037) to promote development of transportation for the fiscal year 2019 according to the basic project development strategy for Transport of Thailand 2015-2022 in the northern network. This is to increase the efficiency of linking various economic areas and raising the quality of life of the people which is an important tool in strengthening the economy and being the regional transportation hub in accordance with the 20-year national strategy goal and action plan, set concrete success indicators in order to achieve the vision under One Transport for All policy, “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  and help complete the northern network for a stable economy and a better living condition for the people. The project includes 1 new railway line, 3 double-track trains, 2 high-speed trains, 1 mass transit project, 2 highway projects, 1 international bridge, 6 truck service stations, 5 road tunnels, 5 freight transfer centers/freight stations, 4 airports. The event featured the exhibition by the Ministry of Transport through modern multimedia media under seamless mobility concept, linking all modes of transportation and the operation plan of the Ministry of Transport including land, water, air and rail, quiz games that enhanced knowledge and understanding about the strategic plans of the government and the Ministry, various important projects that are in the public interest and that promoted knowledge on transportation and safety.

   In the afternoon, the talk on “ขับเคลื่อนให้คุ้มค่า  เดินหน้าให้ยั่งยืน” was organized. The participants exchanged comments on various policy proposed by the Minister of Transport. Investment in transportation in all aspects has helped the surrounding area to develop resulting in a commercial value, economic expansion in all sectors and connection in all aspects In line with the “One Transport for All” policy.

   Also present at the event was Miss Varintorn Liamnak, Director of Aviation Business Research and Development Bureau,

 

 

***********************************************