สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

          นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “One Transport for All 2018 : On the Move” ครั้งที่ 1  และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “คมนาคม Reality 4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร?” สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงนิทรรศการและจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี  และยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย  พ.ศ.2558 – 2565  โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ  หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน

          ในโอกาสนี้ พลเรือตรีปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมงานดังกล่าว  พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไร?  โตอย่างไร? เมื่อคมนาคมไทยเปลี่ยน”   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

 

 

***********************************************