ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่องการส่งมอบพื้นที่เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียน ครั้งที่ 2