สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


   

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ร่วมเป็นวิทยากรนำเสนอ เรื่อง “ ทิศทางการศึกษาเฉพาะทางเพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ ” ในสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ 21 ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพฯ

           โดย พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับ แนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคเอเชียเเปซิฟิค แนวโน้มความต้องการบุคลากรด้านการบิน  และกล่าวถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจของ สบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ที่มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีมาตรฐานสากล มีความพร้อมที่      จะดำเนินการให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาฯ ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ และผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

           สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการศึกษาเฉพาะทางเพื่อผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศ พร้อมนำความรู้ที่ได้มาประกอบการจัดทำแผนและนโยบายการศึกษาต่อไป

 

  *********************************************** 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง