สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)ให้กับพนักงาน นักศึกษา สบพ. และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ

CATC Prepares Mitigation Measures to Cope with the Spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19), Targeted to CATC Staff, Students and Outsiders Who Come to Contact CATC.  

 

       ภาพบรรยากาศการตรวจวัดไข้ตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ให้กับพนักงานนักศึกษา สบพ. และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ

    ตามที่รัฐบาลได้มีมาตรการเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจาก โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙)  สถาบันการบินพลเรือนจะให้บริการจัดจุดตรวจวัดไข้พนักงาน นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  โดยจะจัดจุดตรวจวัดไข้ ณ บริเวณประตูทางเข้า สบพ. และบริเวณจุดสแกนหน้า อาคาร ๑ ชั้น ๑ เพื่อช่วยกันดูแลและป้องกันผลกระทบจาการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

      โดย สถาบันการบินพลเรือนให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยของพนักงาน นักศึกษา สบพ. รวมถึง บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ทั้งนี้ขอบคุณแผนกกิจการนักศึกษาและสำนักงานทรัพยากรบุคคลที่ช่วยดูแลสุขภาพของพนักงาน นักศึกษา สบพ.  ในการดำเนินการตรวจไข้เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-๑๙) ช่วงนี้เป็นอีกหนึ่งวิกฤต ที่ถือเป็นโอกาสที่พนักงาน นักศึกษา สบพ.จะร่วมแรงร่วมใจกัน

       The atmosphere of temperature taking was shown due to the mitigation measures to cope with the spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19), targeted to CATC staff, students and outsiders who came to contact CATC.       

       According to the Government’s urgent mitigation measures to cope with the spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19), the CATC provided the temperature taking service points for screening CATC staff, students and outsiders who came to contact CATC, starting from March 5, 2020. The temperature taking points were located at the entrance of CATC and the face scanning area at Building 1, the 1st Floor. CATC tried to take care of its people and to prevent impacts from the spreading of COVID-19 which would affect the society in an overview.   

       CATC prioritized the staff and students’ good health, including the good health of outsiders who came to contact CATC. CATC would like to thank you everyone for following the mitigation and control measures to cope with the spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19). Also, it was thankful that the CATC’s Student Affairs Department and Human Resource Office were responsible for taking care of staff and students’ health. The 2 parties implemented the temperature taking and created awareness, regarding the spreading of Corona Virus 2019 (COVID-19). During the time of COVID-19 Crisis, CATC staff and students had chances to be united in action and spirit to prevent themselves from COVID-

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง