สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือก  ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น

สังกัด  แผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน และแผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

กองวิชาบริหารการบิน

…………………………………..

       ตามที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น  สังกัด แผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน และแผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  กองวิชาบริหารการบิน  รวมจำนวน 2 อัตรา ตามประกาศฯ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ไปแล้ว นั้น

       สถาบันการบินพลเรือน ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน และแผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ  กองวิชาบริหารการบิน ดังนี้

         1. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาการจัดการท่าอากาศยาน

           รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

                   ลำดับที่                                                          

                   1)  นางสาวอุษา  หอมงาม               2)  นายกริช  วงศ์เจริญ                                   

 

          กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

          วันจันทร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2556

          เวลา  09.00 – 12.00  น.        สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง

                                                         ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

                                                         1. General Knowledge in Aviation.

                                                         2. Knowledges in Field of Airport Operation.  

                                                         3. Analysing Case Study in Airport Management.

                                                         4. English Written Essay.

           วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556     

           เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และสัมภาษณ์ คนละ 45 นาที

                                                          ในวิชาใด วิชาหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                                                          1. Airport Safety & Security.

                                                          2. Airport Revenue Management.

                                                          3. Airport Certification & Standard.

                                                          4. Airport Airside / Landside Concept.

         การสอบสอน  ให้ทำแผนการสอน (Lesson  Plan)  และสำเนา จำนวน 6 ชุด  ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย  คณะกรรมการฯ จะแจ้งนัดวัน/เวลาการสอบสอนของผู้เข้าคัดเลือกแต่ละคนให้ทราบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556                                     

         สถานที่สอบ   สอบข้อเขียน  และสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Self Access Learning center) (ห้อง 123) อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน   

 

           2. ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัด แผนกวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

          รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

               ลำดับที่                                                          

               1)  นายรัชตะ  จันทร์พาณิชย์            2)  นางสาวกุสุมา  ปัดภัย       

                   

        กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ

           วันจันทร์ที่  4  กุมภาพันธ์  2556

           เวลา  09.00 – 12.00  น.        สอบข้อเขียน วิชาเฉพาะตำแหน่ง

                                                        ในเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับ

                                                       1. General Knowledge in Aviation.

                                                       2. Knowledges in Field of Air Cargo Operation.  

                                                       3. Analysing Case Study in Air Cargo Management.

                                                       4. English Written Essay.

           วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556     

           เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป        สอบสอนเป็นภาษาอังกฤษ  และสัมภาษณ์ คนละ 45 นาที

                                                           ในวิชาใด วิชาหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

                                                           1. Air Cargo Marketing.

                                                           2. Air Cargo Procedures & Air Waybills.

                                                           3. Aircraft Load Control & ULD.

                                                           4. Dangerous Good Management.

         การสอบสอน  ให้ทำแผนการสอน (Lesson  Plan)  และสำเนา จำนวน 6 ชุด  ส่งให้คณะกรรมการฯ ในวันสอบด้วย  คณะกรรมการฯ จะแจ้งนัดวัน/เวลาการสอบสอนของผู้เข้าคัดเลือกแต่ละคนให้ทราบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556                                     

         สถานที่สอบ   สอบข้อเขียน  และสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ณ ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ (Self Access Learning center) (ห้อง 123) อาคาร 1 สถาบันการบินพลเรือน