สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สถาบันการบินพลเรือน จัดเสวนาออนไลน์“เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมการบินสู่ยุค New Normal”ชี้อุตสาหกรรมการบินยังพร้อมเดินหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

CATC Holds the Online Seminar, “Preparedness and Readiness for Aviation Industry in the New Normal Era”, Indicating that Aviation Industry is Ready to Move Forward and Drive the Economy of Thailand.   

 

    สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะเป็นหน่วยงานผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินเพื่อสนับสนุนและพัฒนากิจการการบินของประเทศ ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันเเละการค้าปลีก จัำกัด ได้จัดงานเสวนา “เตรียมพร้อมอุตสาหกรรม การบินสู่ยุค New Normal” ขึ้น ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ Live สด  ผ่านทาง Facebook : สถาบันการบินพลเรือน-Civil Aviation Training Center, Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 09.50 – 11.30น.

 

 

       เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส (COVID – 19) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน บุคลากรด้านการบินในทุกกลุ่มงาน สถาบันการศึกษาที่จัดหลักสูตรด้านการบิน นักศึกษารวมถึงนักเรียนที่สนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งจากสถานการณ์ในครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่ไปยังทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการบินอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมการบินของไทย และเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้บุคลากรการบินและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสของอุตสาหกรรมการบินของไทยภายหลังวิกฤติโควิด-19 สบพ. จึงได้เชิญผู้บริหารจากหน่วยงานการบินและหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ ประกอบด้วย ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกัปตันเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเสวนา

 

 

         ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินเติบโตมาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ธุรกิจการบินต้องหยุดชะงัก ซึ่งคาดการณ์ว่าภายใน 3- 5 ปีข้างหน้าจะกลับมาสู่ภาวะปกติได้อีกครั้ง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมาตรการของทางภาครัฐ และการพัฒนาวัคซีน ซึ่งหากสามารถพัฒนาได้เร็วโอกาสการกลับมาฟื้นตัวก็ทำได้เร็วเช่นกัน ฉะนั้นแล้วในภาคอุตสาหกรรมการบินเราต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาหากเปิดประเทศเมื่อไหร่ ก็ต้องพร้อมกลับมาให้บริการได้ทันที ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ และหามาตรการเยียวยาให้ทุกหน่วยสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้ ฉะนั้นแล้วในภาคธุรกิจการบินยังมีความต้องการบุคลากรอยู่ ซึ่งผมเชื่อว่าบุคลากรการบินในอนาคต ตัวอย่างเช่น นักบิน และอาชีพอื่นๆ จะไม่ได้ต้องการคนที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบิน ในเฉพาะสาขาอาชีพเท่านั้น แต่ต้องมีพื้นฐานหลายๆอย่างที่เราเรียกว่า Multi skill และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า การเรียนการสอนของสถาบันการบินพลเรือน จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์อนาคต มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้ ที่เราเห็นว่าทุกภาคส่วนต่างให้ความร่วมมืออย่างดีจนทำให้ประเทศของเราได้รับการยอมรับในการควบคุมโรคโควิด-19 จากทั่วโลก และเชื่อว่าในที่สุดแล้วคนไทยจะแข็งแกร่งขึ้นจากบทเรียนของโควิดในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการเตรียมมาตรการต่างๆให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินของไทยให้ฟื้นกลับมาได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

 

 

        คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “จากการปิดประเทศทำให้นักท่องเที่ยวที่เป็นกระแสหลักของเราคือนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 65% หายไป และตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่ ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ และช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 4.4 ล้านคนให้ยังคงดำรงอยู่ โดยมีโครงการต่างๆ ออกมากระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้ความเชื่อมั่น และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยไม่น้อยไปกว่าด้านเศรษฐกิจ สื่อสารและทำให้คนเราไทยเราเกิดความรู้สึกร่วม ที่อยากจะเดินทางอย่างปลอดภัย สร้างความภูมิใจว่าเมื่อเกิดวิกฤต คนไทยเราช่วยเหลือกัน ออกมาเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ให้คนต่างชาติเห็นและเชื่อมั่นประเทศของเรา จนทำให้ประเทศไทยเราจะยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่อไป”

 

 

        พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “ประเทศไทยเรามีความสามารถในการรับมือและควบคุมโรค ได้เป็นอย่างดี เรามีกลยุทธ์ในการป้องกันและสร้างความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบจากโรคโควิดอยู่ 6 กลยุทธ์สำคัญ เรียกว่า 6C Strategy เช่น การเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจหา การสื่อสาร มาตรการทางกฎหมายและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ การร่วมกับกระทรวงต่างประเทศในการควบคุมคนเข้าประเทศ ร่วมถึงทางธุรกิจการบินเองที่มีมาตรการป้องกันคนก่อนเข้าประเทศเราอย่างเข้มงวด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดี ทำให้ประเทศเราสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี จึงทำให้เป็นโอกาสดีที่เราจะนำจุดแข็งด้านนี้มาพัฒนาต่อโดยการตั้งเป้าให้ไทยเป็นศูนย์ด้านสุขภาพ ที่จะเปิดต้อนรับคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต และด้วยความสำเร็จดังกล่าว จะส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจการบินของเรากลับมาเติบโตได้อีกครั้ง”

 

 

          กัปตันเดชิศร์ เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายงานปฏิบัติการ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “กล่าวว่า จากประสบการณ์ของสายการบินที่ผ่านมา  เราเคยพบเรื่องโรคระบาดมาหลายครั้ง แต่สำหรับครั้งนี้ ถือเป็นสถานการณ์การที่รุนแรงที่สุดคือหยุดการบินไป 100% เราต้องปรับตัวอย่างมาก เพราะมีข้อจำกัด ทั้งด้านทั้งกฎระเบียบด้านการบิน เศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข เมื่อไหร่ที่เครื่องบินหยุดบิน มีพนักงานทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องยอมรับว่าอาจมีการลดจำนวนลงบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม ในอุตสาหกรรมการบิน ก็ยังต้องการคนอยู่ เพราะเมื่อถึงเวลาต้องใช้แล้ว เราก็ต้องพร้อมบินเสมอ โดยเฉพาะบุคลากรการบินที่มีความสำคัญอย่างมาก ฉะนั้นแล้วเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพนักงานของเรา เรามีการทำตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้พนักงาน work from home การเรียนออนไลน์ เป็นต้น ฉะนั้นสำหรับน้องๆ หรือท่านที่สนใจเข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมการบินยังสามารถเข้ามาได้ สำหรับอาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบินยังถือเป็นอาชีพที่ยังมีความต้องการ จึงยังเป็นโอกาสสำหรับคนที่อยากเรียน เช่น นักบิน หากรักที่จะทำการบินแล้วก็ต้องไม่หยุดที่จะเดินตามความฝันต่อไปให้ได้”

 

 

        นอกจากนี้แล้วภายในวงสนทนายังได้รับเกียรติจาก คุณภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน เข้ามาร่วมชมการเสวนา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชมจากทางบ้านร่วมชมการเสวนาออนไลน์จำนวนมาก พร้อมมีประเด็นคำถามจากผู้สนใจ ในเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้วิทยากรได้ช่วยชี้แจงข้อมูล ถือเป็นการสร้างการรับรู้ การแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานเสวนาออนไลน์ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และสาระประโยชน์อย่างมากจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้เห็นความร่วมมือ และสร้างความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมการบินของไทยจะกลับมารุ่งเรือง เป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 13 ของสถาบันการบินพลเรือน ในปี 2564 ได้ทาง www.catc.or.th

 

      CATC, the State Enterprise under the Ministry of Transport, as the agency of producing and developing aviation personnel for supporting and improving the country’s aviation affairs, in collaboration with the PTT Oil and Retail Business Company Limited, held the live online seminar, “Preparedness and Readiness for Aviation Industry in the New Normal Era” via Facebook: Civil Aviation Training Center, Thailand, on Saturday, September 12, 2020, at 09.50 – 11.30 hrs. The live online-seminar opened an opportunity for people who were interested in the aviation industry which was one of the main industries affected by direct impacts caused by the spreading of Corona Virus (COVID-19). The opportunity was also opened for agencies in the aviation industry, aviation personnel in all work clusters, educational institutes which conducted courses in aviation, CATC students and students who were interested in aviation industry professions. According to the COVID-19 situation, many aviation sectors were continually affected as chain reactions and it was expected that the COVID-19 impacts would continue for a long time. In order to acknowledge the situation of the aviation industry of Thailand and draw trusts among aviation personnel and stakeholders from all sectors and to show opportunities in the aviation industry of Thailand after the situation after the COVID-19 crisis, the CATC invited executives from aviation agencies and agencies that played important roles in aviation. The relevant executives that joined the seminar were as follows:                                             

 

Dr. Chula Sukmanop, Ph.D., Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand;

 

Dr. Waralak Tangkanakul, Deputy Director of Bureau of General Communicable Disease, Head of International Communicable Disease Cluster, Department of Disease Control, Ministry of Public Health;

 

Mrs. Namfon Boonyawat, Deputy Governor for Policy and Planning, Tourism Authority of Thailand; and

 

Captain AM Dechit Charoenwong, Senior Vice President-Flight Operations, Bangkok Airways Public Company Limited. 

 

    Dr. Chula Sukmanop, Ph.D., Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand, said that “The aviation industry had always been growing during the past 10 years, but the situation of the COVID-19 spreading slowed down the aviation businesses. It was expected that in the next 3-5 years, the situation would return to normal. This depended on the measures by the government sector and the vaccine development. In case that the measures and vaccine were developed fast, the recovery from the COVID-19 situation would be fast as well. Our aviation industry sector required preparedness and promptness for the opportunity of opening the country. In case the country was ready to be opened, aviation services had to be prompt for people immediately. As the supervising agency, the CAAT was ready to provide assistance and support and find out remedial measures for every agency to return to normal operations. In the aviation business sector, there is still a need of finding personnel. Dr. Chula Sukmanop, Ph.D., believed that aviation personnel of the future, such as pilots and other professions, not only required personnel with fundamental knowledge in aviation for specific purpose but also multi-skills. In the next 2-3 years, the instructions in CATC required some adaptations in order to match with the future situation and they had to connect with many sectors in order to support each other. Similar to the current situation, all sectors provided support and assistance well, so our country, Thailand, was globally accepted in terms of the COVID-19 control. Eventually, we believed that Thai people would be stronger due to the lessons learned from the COVID-19. As a result, people’s ways of life were changed and measures were prepared in order to be ready for driving the aviation industry of Thailand to return back to the normal situation with sustainability.”   

 

      Mrs. Namfon Boonyawat, Deputy Governor for Policy and Planning, Tourism Authority of Thailand, said that “According to the country’s lock down, the 65% main foreign tourists of our country had gone. We could not say that when would our country be opened for tourism. Things that we could do was to boost the domestic tourism in the country in order to drive the economy and provide assistance to 4.4 million entrepreneurs to stay in the tourism business. There were many projects to motivate Thai people to travel in the country. Such projects were initiated under trust and given with importance in safety aspect, no lesser than the economy aspect and the communication aspect. In addition, Thai people would be motivated to share the feeling of safe travelling and be proud that when there was a crisis, Thai people tried to help each other by traveling in the country in order to boost the domestic economy. Foreigners from all around the world would see and trust Thailand as the dream destination.” 

 

     Dr. Waralak Tangkanakul, Deputy Director of Bureau of General Communicable Disease, Head of International Communicable Disease Cluster, Department of Disease Control, the Ministry of Public Health said that “Thailand had potentials in coping with disease and controlling disease well since we had 6C strategy in prevention and building up safety to reduce impacts from the COVID-19. The 6C strategy was comprised of Capture: surveillance, Contact tracing, Case management, Communication, Community and Law, and Coordinating and Joint Information. Cooperation was made with the Ministry of Foreign Affairs in terms of immigration control. In addition, the aviation business initiated strict preventive measures to screen people with the COVID-19 and not allow them into the country. Various agencies cooperated well to prevent the COVID-19, so Thailand was able to prevent the COVID-19 spreading well. This was a good opportunity to develop the COVID-19 preventive strengths further by setting up the goals of shaping Thailand to become the health hub which would open for foreign people to travel in the country in the future. With the success in the COVID-19 preventive strengths, Thailand’s tourism industry and aviation industry would prosper once again”.

 

     Captain AM Dechit Charoenwong, Senior Vice President-Flight Operations, Bangkok Airways Public Company Limited, said that “According to the airline experiences, we had encountered the situations of epidemics for several times. However, the current COVID-19 situation was considered the most severe situation due to the fact that flights had to be cancelled at 100%. We had to adapt ourselves more than ever since there were limitations in flying in the aspects of strict aviation regulations, economy slow-down, and public health. When airlines had to stop providing flying services, airline staff and all relevant sectors were affected. It had to be accepted that some staff had to be laid-off to reduce expenses. On the other hand, the aviation industry still required personnel because when it was time to provide aviation services, we had to be ready to fly. Aviation personnel was still important. When there was a spreading of disease, the thing that we had to prioritize was the safety of our staff. We followed the preventive measures conducted by the Ministry of Public Health. The preventive measures were about allowing staff to work from home, learning online and so on. Students or anyone who was interested in working in the aviation industry still could enter in this sector. Relevant professions in the aviation industry were still requiring qualified personnel. There was an opportunity for people who wished to study aviation subjects to become pilots. For someone who loved flying, you had to continue to pursue your dream.” 

 

    Moreover, the seminar was honored to have Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC. Miss Pukkanut Makchouy, together with CATC executives, attended the online seminar which gained attentions from many audiences based at home. Various questions came from people who were interested in the impacts from the COVID-19 situation. They asked speakers to give relevant information and clarify it. The seminar was considered one of channels of experience creating, perception initiating, opinion exchanging, and listening to public opinions.      

 

     It could be said that this online-seminar was full of knowledge and useful things to know delivered by speakers and experts. We could see cooperation and be ensured that the aviation industry of Thailand would be prosper again. This was an important part to drive the economy of Thailand. For anyone who is interested in following the 13th aviation dream project for the year 2021 by CATC, please visit www.catc.or.th.            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง