สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share


     

      พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณวีระศักดิ์ โคว์สุรัตน์ อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต ดร.มนฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้ทำงานจากทั้งสองมหาวิทยาลัย ในโอกาสมาเพื่อประชุมหารือการจัดงานการประชุมวิชาการการบินระดับชาติ (National Aviation Symposium) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560    ณ ห้องประชุม 200 สบพ. กรุงเทพฯ    

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง