สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

สถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกเป็นอย่างไร

     ตั้งแต่ปี 1977 ICAO มีตัวชี้วัดที่การเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุก 15 ปี นั่นหมายความว่าถ้าเราจะมีผู้โดยสาร 3,000 ล้านคนในปี 2014 เราก็จะมี 6,000 พันล้านผู้โดยสารในปี 2030 ถ้าเราจะมี 30 ล้านเที่ยวบินในแต่ละปี ในปี 2014 เราจะมี 60 ล้านเที่ยวบินในแต่ละปีในปี 2030 เหตุการณ์ที่ใหญ่ขนาดนี้ช่วยให้เราทราบถึง ความท้าทายที่เรากำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อหลายเรื่องเช่นการจัดการของสายการบิน, การก่อสร้างสนามบิน, การปรับปรุงเทคโนโลยีอุปกรณ์ และระบบนำทางใหม่แต่ขณะเดียวกันเราต้องเผชิญกับความแออัดของน่านฟ้ามลภาวะจากเสียง และก๊าซไอเสียดังนั้นเราจึงยังจำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการลดปัญหาเหล่านี้ด้วย

 

ICAO จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินสำหรับประเทศสมาชิกอย่างไร

     อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกมีผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการดำเนินการมีสถานการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรผู้เชี่ยวชาญรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อไป

     สำหรับในรุ่นปัจจุบันอายุเฉลี่ยมีผลกระทบกับการเกษียณอายุ ตัวเลขจำนวนผู้ที่เกษียณอายุจะต้องการหักออกจากการรับสมัครใหม่มีความสำคัญที่เราจะต้องดึงดูดคนรุ่นใหม่จากอาชีพอื่นๆให้มาสู่อุตสาหกรรมการบิน คำถามคือมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้มีผู้สนใจมาสู่ภาคการบิน เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาสิ่งที่ดึงดูดบุคคลต่างๆ มาสู่อุตสาหกรรม เช่นเงินเดือนปัจจุบันสวัสดิการ และการพัฒนาบุคลากรเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมการฝึกอบรมของ ICAO โครงการ TRAINAIR PLUS เป็นโครงการการฝึกอบรมแบบฐานสมรรถนะโดยระบุสมรรถนะการวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดประสิทธิผล และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเราทำงานในสภาพ


ในความคิดของท่านมีสิ่งไหนที่เป็นความท้าทายสำหรับสบพ
. บ้าง

      สภาพแวดล้อมของศูนย์ฝึกอบรมโดยที่เราต้องการให้ผลนั้นถูกนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ ICAO ก็คือประสิทธิภาพการทำงานในสถานที่ทำงานมีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ก่อนหน้านี้ที่ ICAO โครงการ TRAINAIR เป็นส่วนหนึ่งของ UnitedNations เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการฝึกอบรมโดยการวิเคราะห์สมรรถนะความรู้ทักษะ และทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ โครงการนี้มีการดำเนินการอยู่ประมาณ 20 ปี

     โครงการนี้รับสมาชิกเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาล และศูนย์ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการการบินพลเรือน ซึ่งมีสมาชิก 50 ประเทศในปี 2010 สำนักเลขาธิการ ICAO จัดตั้งโครงการ TRAINAIR PLUS ขึ้นโดยเป็นมากกว่าการปรับเปลี่ยนจากโครงการ TRAINAIR เดิมแต่เป็นกรอบความร่วมมือใหม่ของเครือข่ายสมาชิกโครงการนี้ ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลที่เป็นสมาชิกได้ แต่เอกชนสถาบันการศึกษาผู้ประกอบการ และหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินสามารถเข้าเป็นสมาชิกของ TRAINAIRPLUS Programme ได้

     ในรอบสามปีที่ผ่านมีสมาชิกเข้าร่วมแล้วมากกว่า 80 แห่งจาก 62 ประเทศซึ่งทั้งหมดใช้วิธีการพัฒนาเดียวกันตามคู่มือพัฒนาฝึกอบรม ICAO DOC 9941 Training Development Guide (TDG) วิธีการพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในการออกแบบ และพัฒนาชุดฝึกอบรมตามฐานสมรรถนะ และเป็นผลดีต่อคุณภาพของการฝึกอบรมโดยมีการสร้างการประเมินผลที่ดีเพื่อวัดความมีประสิทธิผลของการฝึอบรมสมาชิกเหล่านี้กำลังดำเนินการในขั้นตอนของการออกแบบการพัฒนาการดำเนินการ และตรวจสอบความเชื่อถือชุดหลักสูตรการฝึกอบรมเหล่านี้นั่นหมายความว่าโครงการ TRAINAIR PLUS กำลังสร้างห้องสมุดที่จะรวบรวมชุดหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆที่ใช้วิธีการเดียวกันที่ได้รับการยอมรับกำกับดูแล และรับรองโดย ICAOซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานหลักของ ICAO ภายใต้โครงการ TRAINAIR PLUSที่มอบให้กับชุมชนการบิน

 

สบพ. จะต้องพิจารณาใน 3 ประเด็นประกอบด้วย

       1. การปรับปรุงระบบการจัดการฝึกอบรมที่สามารถจัดการผู้สมัครการรับสมัครการฝึกอบรมผู้สอนหลักสูตรการประเมินผลซึ่งใช้มาตรฐานการเก็บข้อมูลแบบเดียวกัน

       2. พัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้สามารถให้ผู้เรียนศึกษาได้ในลักษณะออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอนแน่นอนว่าต้องมีการลงทุนแต่จะช่วยให้ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในขณะที่มีความยืดหยุ่น

       3. โครงการปรับปรุงอาจารย์ประจำเพื่อให้เป็นผู้สอนที่มีความรู้เป็นปัจจุบันในหัวข้อที่ตนรับผิดชอบรวมทั้งเพิ่มเติมขีดความสามารถการสอน