สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                วันที่ 5 เมษายน 2560 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ระหว่าง กองทัพเรือ และ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ โดย พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ณ อาคารผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กองทัพเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

 

          สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Special Eastern Economics Corridor) ที่เร่งผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ บริเวณพื้นที่ภายในสนามบินอู่ตะเภาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน รวมถึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแนวทางประเทศไทย 4.0 ให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

 

          โดย สบพ. และ กองทัพเรือ เห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล จึงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ระหว่าง กองทัพเรือ และ สบพ. เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการเร่งรัดผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาฯ ให้เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ในการผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่รับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานจากองค์กรควบคุมการบินต่าง ๆ มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการฝึกอบรมที่ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัย สามารถผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และมีจำนวนเพียงพอสำหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต โดยเฉพาะธุรกิจการซ่อมบำรุง และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

 

          พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  กล่าวว่า  สบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม    มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและอวกาศให้มีมาตรฐานสากล มีความพร้อมที่จะดำเนินการให้สอดรับกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อพัฒนาศักยภาพสนามบินอู่ตะเภาฯ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ และผลิตบุคลากรด้านการบินและอวกาศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินทั้งในระดับประเทศ และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) ผลิตบุคลากรด้านการบินมาแล้วกว่า 30,000 คน จาก 78 ประเทศทั่วโลก และยังมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของ สบพ. และตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมการบินต่อไป โดย สบพ. มีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย ICAO ให้สามารถพัฒนาและเปิดหลักสูตรตามมาตรฐานที่นานาประเทศยอมรับ เพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินเข้าทำงานทั้งในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้ทั่วโลก

 

 

         

 *****************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง