สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

            วันที่ 15 สิงหาคม 2560  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน กับ Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. และ Mr. Marc Houalla Director, General and President, ENAC เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU  ณ ห้องประชุม 200 สบพ.  กรุงเทพฯ

           สบพ. และ ENAC เห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการบินขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาของ สบพ.  การพัฒนาฝึกหลักสูตรที่ทันสมัย  การร่วมมือในการวิจัย รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

           พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  กล่าวว่า  สบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม    และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีมาตรฐานสากล มีความพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากร นักศึกษา รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการบิน ให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มรูปแบบความสามารถในการพัฒนาบุคลากรของ สบพ.  ทั้งยังสามารถดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และช่างเทคนิคระหว่างสองหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  รวมถึงช่วยให้ สบพ. สามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมได้อย่างหลากหลาย ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของตลาด พร้อมทั้งมีผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการบินมากขึ้น

           ENAC เป็นมหาวิทยาลัยการบินพลเรือนแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ที่เมือง Toulous มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านการบินพลเรือน และมีชื่อเสียงด้านการผลิตบุคลากรด้านการบินระดับสากล มีความพร้อมในการร่วมพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินของประเทศไทย ให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการบินในระดับโลก

           ในโอกาสนี้ คณะ ENAC ยังได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนต่าง ๆ ภายใน สบพ. ได้แก่ ห้อง Air Traffic Control Tower Simulator แบบ 360 องศา  ห้อง Aircraft Composite Workshop  ห้อง Virtual Aircraft Maintenance และห้องปฏิบัติการอาคาร Rolls-Royce เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยเฉพาะด้านหลักสูตร    การผลิตบุคลากรทางด้านการบิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาและการดำเนินโครงการร่วมกัน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน และหารือแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินต่อไป

 

  *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง