สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 “สถาบันการบินพลเรือน” MOU “กรมฝนหลวงและการบินเกษตร”  เพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน

“CATC” Signs MOU with the “Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation” to Collaborate in Producing and Developing Aviation Personnel.

             

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อร่วมกันดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบิน กับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน และ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล  อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU ผ่านระบบ Video Conference

       ในการนี้ สถาบันการบินพลเรือนและอีก 7 หน่วยงานยังได้ร่วมลงนามกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยแต่ละหน่วยงานร่วมลงนาม ณ สถานที่ตั้งของตนเอง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านรูปแบบเสมือนจริง (Virtual MOU Signing Ceremony)

       นางสาวภัคณัฏฐ์  มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า การร่วมมือกับ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการ โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ การผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีและประสบการณ์อย่างเป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน

      ในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือด้านบริหารจัดการด้านการบิน  เพื่อยกระดับมาตรฐานการบิน และหลักนิรภัยการบิน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบิน  และวิศวกรรมการบินร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา ของ สบพ. และเพื่อสนับสนุนภารกิจ  และเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างเสริมศักยภาพของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และถือเป็นการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันของทั้งสององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

      ในโอกาสนี้ สถาบันการบินพลเรือนได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร” ครบรอบปีที่ 8 และบริจาคสมทบทุนเข้ามูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ผ่านทางเว็ปไซต์ เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

 

     On January 25, 2021, the Civil Aviation Training Center (CATC), a State Enterprise under the Ministry of Transport, signed the Memorandum of Understanding (MOU) on the collaboration to produce and develop aviation personnel with the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. On the occasion, Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC and Mr. Surasri Kidtimonton, Director General of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation, were the signers of MOU, via video conference system.     

     Moreover, the CATC and other 7 agencies signed MOU with the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. Each agency signed MOU in the virtual MOU signing ceremony at its location via the teleconference system.

     Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, said that the collaboration with the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation was considered the academic collaboration which focused on academic affairs, producing and developing of personnel in order to exchange and disseminate knowledge, technology and experiences concretely and efficiently. This would lead to management in producing and developing aviation personnel with genuine efficiency and sustainability.   

     The aforementioned MOU signing was also considered cooperation in aviation management to leverage the aviation standards, and aviation safety principles, including the shared development of aviation personnel’s potentials and aeronautical engineering that were parts of the strategic plans on the development of industrial networks and educational sector of CATC. The strategic plans were prepared to support missions and enhance competencies in promoting and strengthening the competencies of the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation. In addition, the two organizations, CATC and the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation used and shared resources in integration for the utmost benefits of the country.

   Due to this opportunity, the CATC congratulated the Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation on its “8th Anniversary of the Establishment Day”. Moreover, the CATC donated money to fund the Thai Red Cross Children’s Home online, via its website to follow the social distancing measures by the Ministry of Public Health, and prevent the spreading of COVID-19.

 

********************************************* 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง