สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

                     สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ กับ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.)  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  นาวาอากาศตรีบัญชา ชุนสิทธิ์ ประธาน อ.กรอ.อศ กลุ่มอาชีพช่างอากาศยาน และ นาย สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

                สบพ. และ สอศ. เห็นพ้องร่วมกันถึงความสำคัญทางวิชาการเพื่อการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ในด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบิน จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านการบินขึ้น เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และร่วมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประเภทอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอากาศยาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินให้กับ 6 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น โดยมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน และกำหนดกลไกประสานความร่วมมือ พร้อมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน นักศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการการศึกษา การอบรม และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะของบุคลากรด้านการบินและนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการบิน ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการเพิ่มปริมาณช่างซ่อมอากาศยาน ซึ่งถือว่ายังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนและจำเป็นต่ออุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศ อีกด้วย                  

 

 *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง