สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

     วันที่ 15 สิงหาคม 2560  สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอากาศยานนวัตกรรมใหม่ กับ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด  โดยมี พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. และ นายเจตนากร  เป็งศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด เป็นผู้ร่วมลงนามใน MOU  ณ ห้องประชุม 200 สบพ.  กรุงเทพฯ

           บันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาจัดสร้างอากาศยานนวัตกรรมใหม่ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย พัฒนา และจัดสร้างอากาศยาน ทั้งแบบมีนักบินและไร้นักบิน โดยใช้นวัตกรรมใหม่ในการผลิตบุคลากรทางด้านการบินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบินต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน กับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวข้องโดยตรงในอุตสาหกรรมการบิน  ช่วยให้อากาศยานที่วิจัยพัฒนาและจัดสร้างขึ้นมาเป็นไปตามมาตรฐานสากล  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และจัดสร้างอากาศยานที่สามารถใช้งานได้จริง ตามกรอบบันทึกความร่วมมืออีกด้วย

           พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ.  กล่าวว่า การร่วมมือกับ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด ในครั้งนี้ ถือเป็นการประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านออกแบบ และผลิตอากาศยาน ซึ่งมีการทำการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และจัดสร้างอากาศยานอยู่ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรม การผลิตอากาศยานขึ้นในประเทศไทย โดยสามารถรองรับตลาดการบินทั่วโลกควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมการบินของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยและนักศึกษาของ สบพ. ทั้งในระดับช่างเทคนิคอากาศยาน, ระดับอนุปริญญา, ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ได้มีส่วนร่วมในการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และจัดสร้างอากาศยานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านวัสดุ เทคโนโลยีการออกแบบ เทคโนโลยีเอวิโอนิคส์ และเทคโนโลยีการผลิตอากาศยานยุคใหม่

             ในการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. ให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผู้สอนสามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาปรับใช้ในรายวิชาต่าง ๆ เช่น Aircraft Structures และ Aircraft Manufacturing ในการเรียนแบบ Learning by doing ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง  พร้อมทั้งสามารถส่งนักศึกษา บุคลากรของ สบพ. ไปศึกษาดูงาน ค้นคว้า รวมถึงทำงานวิจัยที่ บริษัท เจฟอกซ์ แอร์คราฟท์ จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านการบินของประเทศต่อไป

 

  *********************************************** 

  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง