สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       

                            วันที่ 27 กันยายน 2560 ดร. สมคิด จตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงาน  ซึ่งมี นาย วรวิทย์ สุขบุญ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการ สคร. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สบพ. และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมลงนามใน MOU พร้อมพลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์ ประธานกรรมการ สบพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

                สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) อันสืบเนื่องมาจากการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 – 2560) โดยมีการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐวิสาหกิจมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยกำหนดให้ผู้บริหารหรือรองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ต่อไป

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง