สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

          

              ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นำโดย ดร.เสริมศักดิ์  อยู่เย็น รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ในโอกาสมารับฟังหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมประชุมหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 13 สบพ.  กรุงเทพฯ

 

************************************************