สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

     

    เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงคมนาคม ครบรอบ 108 ปี กระทรวงฯ ได้ดำเนินการออกแบบตราสัญญาลักษณ์ 108 ปี กระทรวงคมนาคมขึ้น สำหรับในการใช้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม บทบาท ภารกิจของทุกหน่วยในสังกัด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

    ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้งานตราสัญลักษณ์ฯ ดังกล่าวเกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ เห็นควรนำคำขวัญ 100 ปี กระทรวงฯ มาปรับใช้ คือ “เชื่อมโยงโครงข่าย ผูกพันทั่วไทย พัฒนาก้าวไกล 108 ปี”

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์ 108 ปี กระทรวงคมนาคม 

 

หรือ

QR Code สำหรับ Download

บทความที่เกี่ยวข้อง