สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

แบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง

    ตามที่ แผนกจัดหาได้ประกาศแบบฟอร์มในการเปิดเผยราคากลาง จำนวน 7 แบบ เพื่อให้หน่วยงานใน สบพ. ใช้สำหรับกรอกข้อมูลรายละเอียด ส่งให้แผนกจัดหาพร้อมแบบอนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง