สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

       นายวิโรจน์ น้อยวิไล ผู้อำนวยการกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์ และนางสาววรินทร เลี่ยมนาค
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน คณาจารย์และพนักงานสถาบันการบินพลเรือน เข้าร่วมฟัง
 
ปาฐกถาพิเศษ
“MFA CEO Forum with Airbus” ในหัวข้อ “Airbus Vision for Aviation in the
Region and Thailand’s Role”
 เพื่อสนองยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และเป้าหมายการเป็นศูนย์กลาง
ทางการบินของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวง
การต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

      โดยการเข้าร่วมงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับทราบถึงวิสัยทัศน์ของ Airbus ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และประเทศไทย ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเป็นศูนย์กลางการบิน ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ที่อาจนำ
ไปสู่
ความร่วมมือเพื่อยกระดับความสามารถด้านการฝึกอบรมบุคลากรและการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน
ของ สบพ. ต่อไป

 

                                           *********************************************************************