สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และวิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔


 หลักเกณฑ์และการคัดเลือกนักศึกษา หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ และวิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง